Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky vysvetlené neformálne:

Namiesto klasických komplikovaných vyjadrení zložitou právnickou rečou na veľa riadkov Vám prinášame súhrn najdôležitejších vecí:

 • Sme ľudia, ak by sa vyskytla nejaká nezrovnalosť, zavoláme si a vyriešime ju. Vám ide o spokojný nákup, nám o spokojného zákazníka.
 • Záručná doba sú štandardné 2 roky, samozrejme táto záruka sa nevzťahuje na krmivá a spotrebný tovar, ktorý má vždy dátum spotreby uvedený na obale.
 • Platba je možná buď na dobierkuprevodom, osobný odberv Novej Bani.Ak sa obávate posielať peniaze prevodom vopred, nechajte si tovar zaslať na dobierku.
 • Zásielky odosielame výhradne so zmluvnou kuriérskou spoločnosťou.
 • Samozrejmosťou je možný osobný odber v sklade v Novej Bani.
 • Ak máte špecifické prianie zavolajte nám.
 • Ako postupovať pri reklamácii si môžete prečítať v znení normálnom,alebo formálnom. 
 • Rešpektujeme Vaše súkromie, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. 

REKLAMÁCIE – STRUČNÝ POSTUP

(podrobné znenie reklamačných podmienok)

Na výrobky sa vzťahuje štandardná záručná doba dva roky, teda 24 mesiacov, teda 730 dní. Spotrebný tovar má svoju záruku/dátum spotreby stanovený na obale.

Ako postupovať pri reklamácii: nemusíte vypĺňať reklamačný formulár, zavolajte na 0915 853 114 , alebo napíšte na obchod@prohorse.sk a čo najpresnejšie popíšte v čom je závada. Čím podrobnejšie problém popíšete, tým presnejšie budeme vedieť reagovať. Podľa povahy problému určíme ďalší postup. V prípade, že sa problém nedá vyriešiť na diaľku, budeme Vás inštruovať o ďalšom postupe. 

Ako dlho trvá vybavenie reklamácie: reklamácia je vybavená bez zbytočných odkladov, najneskôr však do 30 dní. Nemusíte sa báť, že Vaša reklamácia je odložená niekde v kúte. Nutnou podmienkou je i súčinnosť zákazníka. O priebehu reklamácie Vás informujeme. 
Ak tento text čítajú aj nepoctiví ľudia, ktorý chcú u nás reklamovať tovar zakúpený inde, vedzte, že to nemá zmysel, prídeme na to.

Výmena tovaru: stáva sa to. Po obdržaní tovaru zmeníte názor a potrebovali by ste vymeniť jeden produkt za druhý? Zavolajte na 0915853114, alebo napíšte na obchod@prohorse.sk – kde si dohodnete výmenu tovaru a spôsob odoslania. 

Vracia sa  tovar nepoužitý, nepoškodený použitím zákazníka ( nezamazaný ). Tovar sa musí dať znova predať ako nový. V prípade nedodržania uvedeného nemusí byť vrátenie tovaru akceptované.

Obchodné podmienky formálne:

 1. Základné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu obchod@prohorse.ska dodávateľ je spoločnosť ProHorse s. r. o.

DODÁVATEĽ

ProHorse s. r. o., so sídlom Hájles 2209/4, 96801 Nová Baňa.

Dodávateľ je  platcom DPH.

IČ: 52006751 DIČ: 2120869124 IČ DPH: SK2120869124

(ďalej len “dodávateľ”)

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefón:

0915853114

E-mail:

obchod@prohorse.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 
2946114411/1100

IBAN: 
SK36 1100 0000 0029 4611 4411

SWIFT/BIC: 
TATRSKBX

 1. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach prohorse.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť dodávaného tovaru. Dostupnosť tovaru bude potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu tovaru zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu sú automatické.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiach poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Ceny tovaru sú platné v momente odoslania objednávky.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník aj dodávateľ môžu objednávku zrušiť bez udania dôvodu až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

 1. Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi odoslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie prijatia objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako “konečné potvrdenie objednávky”, alebo telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kde si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a dopravu, a spôsob a termín doručenia. Okamžikom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

DODACIA LEHOTA

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe prepravcom, obvykle do 15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Pre osobný odber sa podmienky zjednávajú individuálne.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú si zákazník stanovil v objednávke.

SPÔSOB DOPRAVY

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sú jednotné.

SPÔSOB UHRADENIA CENY TOVARU

Tovar je možné v plnej výške uhradiť poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje (číslo Faktúry). Platbu je tiež možné uskutočniť poukážkou.

Inštalácia tovaru, ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

PREVZATIE TOVARU

Doporučujeme skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu môže byť zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním prepravného listu dopravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený.

KOMUNIKÁCIA MEDZI ZÁKAZNÍKOM A DODÁVATEĽOM

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

 1. Osobný odber tovaru

Zákazník má právo si tovar pred uzatvorením kúpnej zmluvy prezrieť na vopred dohodnutom mieste, spravidla v mieste podnikania dodávateľa.

V prípade osobného odberu tovaru sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

 1. Záručné podmienky a reklamácie – uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÝ LIST

Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je štandardne 24 mesiacov.  Táto záruka sa nevzťahuje na krmivá a spotrebný tovar, ktorý má vždy dátum spotreby uvedený na obale.

Faktúra – daňový doklad slúži ako záručný list.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené jeho používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nie je považovaná za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje dodávateľ. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (Nákup na IČ).

REKLAMÁCIE

V prípade, ak zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode  môže zavolať na 0917883391, 0915853114, alebo poslať e-mail na adresu obchod@prohorse.sk, kde uvedie číslo faktúry, typ výrobku, jeho katalógové číslo a popis chyby tovaru. Zákazníka ďalej informujeme o ďalšom postupe.

Zaslanie reklamácie

Ak nie je možné zo strany predávajúceho riešiť reklamáciu inak, musí kupujúci uplatniť reklamáciu na adrese prevádzky predávajúceho. Reklamáciu možno uplatniť prinesením reklamovaného tovaru na prevádzku predávajúceho, alebo zaslaním tovaru prepravnou službou.

V prípade zaslania reklamovaného tovaru k reklamácii prepravnou službou-na náklady kupujúceho-musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“.  Doporučujeme zasielať tovar ako doporučenú poistenú zásielku. Tovar k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať kompletný, ak nebolo dohodnuté inak, vo vhodnom obalovom materiály, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám daného tovaru. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu, ktorá nebude kompletná, alebo bude zaslaná na náklady kupujúceho napr. ako tovar na dobierku.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona tridsaťdňová. Snahou je vychádzať zákazníkovi v ústrety a reklamáciu vybaviť v čo najkratšom čase. Sme ľudia a rozumieme že chcete mať prípadnú reklamáciu vybavenú čo najskôr.

REKLAMAČNÝ PORIADOK – PODĽA ZÁKONA

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby na adrese:
  Prohorse

ProHorse s. r. o.
Hájles 2209/4
968 01;Nová Baňa
reklamácie vybavíte na tel. čísle 
0915853114

 1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). Druhy reklamácií a ich vybavenie :
 2. a) záručná reklamácia

Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

 1. b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

 1. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.
 2. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 3. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTÚPENIE

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak dodávateľ nesplní zmluvné podmienky jednania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzavretá na diaľku. Náklady spojené s dopravou tovaru dodávateľovi hradí v tomto prípade zákazník. Využitie tejto lehoty nie je možné u tovaru, ktorý zákazník získal v reklamačnom procese (Výmena za nový kus). Vracia sa  tovar nepoužitý, nepoškodený použitím zákazníka ( nezamazaný ). Tovar sa musí dať znova predať ako nový. V prípade nedodržania uvedeného nemusí byť vrátenie tovaru akceptované.

PRÁVO DODÁVATEĽA NA ODSTÚPENIE

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamžiku odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru, alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

POSTUP V PRÍPADE ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti, alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, napr. elektronicky na e-mailovú adresu obchod@prohorse.sk, alebo písomne na korešpondenčnú adresu.

Pri odstúpení doporučujeme uviesť číslo faktúry a dátum nákupu a predložiť originál, alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, pošle tovar späť dodávateľovi, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. 

ROZPOR Z KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má v takomto prípade právo požadovať opravu alebo výmenu tovaru. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Toto neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 1. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Ochrana osobných údajov je spracovaná na vlastnej podstránke nazvanej memorandum GDPR.

Vážení spotrebitelia, Vaše osobné údaje používame len na to, aby bol obchod zrealizovaný k Vašej spokojnosti.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené obchodné podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach obchod@prohorse.sk.

Ochrana osobných údajov: ProHorse s. r. o. zabezpečuje kupujúcemu ochranu osobných údajov a to v plnom rozsahu v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. (Vaše emaily, telefónne čísla ani adresy neposkytujeme žiadnej ďalšej firme okrem prípadného dopravcu. Slúžia nám len na to, aby bol obchod zrealizovaný hladko a aby ste boli Vy aj my spokojní.)